Nën kryesimin e Kryeministrit të Republikës së Kosovës është mbajtur mbledhja e 5-të e Komisionit për Planifikim Strategjik, ku ndër të tjera është propozuar propozimi i Ministrisë së Ekonomisë për aplikim në kuadër të raundit të 26-të të asistencës teknike të Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor. WBIF) ) është miratuar për masat e efiçiencës së energjisë në sektorin rezidencial dhe privat.

Ky projekt-propozim pritet të koordinohet nga Zyra e Kryeministrit deri në dorëzimin e aplikacionit për asistencë teknike nga grantet investive të WBIF, dhe më tej do të menaxhohet nga Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (KEEF).