FKEE njofton institucionet përgjegjëse, se krijimi i bazës së të dhënave sipas dakordimit në takimin e mbajtur me 23 maj 2024 është dashur të përfundojë gjatë muajit qershor 2024, pra deri më datën 28. Deri në këtë moment, janë disa institucione (qendrore dhe lokale), të cilat ose nuk kanë raportuar fare ose nuk kanë raportuar sipas specifikave të nevojshme.

Në lidhje me mbarëvajtjen e këtij procesi, FKEE njofton dhe rithekson çështjet si në vijim:

  1. Afati për dorëzimin e listave sipas kërkesave të specifikuara në formularin e raportimit të dërguar përmes emailit, shtyhet deri të premten, me datë 12 korrik 2024.
  2. Raportimi i pasaktë dhe jo i plotë apo duke mos respektuar kërkesat sipas formularit, nënkupton se institucioni respektiv apo objekti konkret për të cilin mungojnë informatat, nuk do të kualifikohet për procedim të mëtutjeshëm dhe do të lihet jashtë listës për përfitim eventual të investimit nga FKEE.
  3. Mos-raportimi deri më datë 12 Korrik 2024 nënkupton që institucioni apo komuna respektive nuk dëshiron të marrë pjesë në projektin për investime në objekte publike, dhe për rrjedhojë do të largohet nga lista e përfituesve të mundshëm për këtë projekt.

Për këtë, FKEE bën thirrje tek Komunat dhe Institucionet e tjera publike në nivel lokal dhe/ose qendror, që të përfundojnë procesin e raportimit të saktë dhe në kohë.