Pyetje popullore

FKEE është një ent juridik jofitimprurës i themeluar nga Republika e Kosovës për të promovuar efiçencën e energjisë përmes programeve dhe iniciativave të ndryshme.

Jo, FKEE funksionon jashtë strukturave qeveritare dhe shërbimit civil të Kosovës dhe ka autonomi të plotë operacionale dhe administrative.

Po, organizatat dhe individët mund të paraqesin propozime në FKEE dhe duhet të drejtojnë çdo pyetje në lidhje me procesin e propozimit në adresën e dhënë të emailit.

Jo, pyetjet duhet të dorëzohen me email dhe do të përgjigjen me shkrim në një dokument që përmban të gjitha pyetjet anonime dhe përgjigjet e KEEF, të cilat do t’u dërgohen të gjithë propozuesve.

Jo, FKEE nuk konsiderohet organizatë buxhetore në kuptim të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës .

Pyetje të përgjithshme

Për të aplikuar për financim nga FKEE, duhet të paraqisni një propozim në përgjigje të një prej mundësive tona të financimit. Këto mundësi zakonisht shpallen përmes faqes sonë të internetit, kanaleve të mediave sociale dhe listave të postës elektronike. Sigurohuni që t’i lexoni me kujdes udhëzimet dhe të ndiqni udhëzimet për dorëzimin e propozimit tuaj.

FKEE financon një gamë të gjerë projektesh të efiçencës së energjisë, duke përfshirë rinovimin e ndërtesave, instalimin e sistemeve të energjisë së rinovueshme, ndriçimin dhe pajisjet me efikasitet energjetik dhe zhvillimin e politikave dhe programeve me efikasitet energjetik.

FKEE vlerëson propozimet e projektit bazuar në një sërë kriteresh, duke përfshirë kursimet e tyre të mundshme të energjisë, përputhshmërinë e tyre me misionin dhe qëllimet e FKEE, përvojën dhe kualifikimet e ekipit të projektit dhe buxhetin dhe afatin kohor të propozuar.

Po, FKEE ofron asistencë teknike për të ndihmuar propozuesit dhe përfituesit e projekteve të zhvillojnë dhe zbatojnë projekte të efiçencës së energjisë. Kjo mund të përfshijë asistencë me planifikimin e projektit, auditimet e energjisë, analizat teknike dhe trajnimin.

Mundësitë e financimit të FKEE janë përgjithësisht të hapura si për organizatat ashtu edhe për individët. Megjithatë, projektet duhet të kenë një përfitim të qartë publik dhe të përputhen me misionin dhe qëllimet e FKEE. Individët mund të kenë nevojë të bashkëpunojnë me një organizatë për t’u kualifikuar për financim.