South Mitrovica is the next municipality benefiting from the third package of investments from the Kosovo Energy Efficiency Fund. In a joint meeting in the premises of the Municipality, the Managing Director of KEEF Mr. Ahmet Ismaili and the Mayor of the Municipality of Mitrovica Mr. Bedri Hamza signed the energy services agreements for four (4) beneficiary facilities:Cultural Center “Rexhep Mitrovica”, “Skënderbeu” Primary School in Vaganicë, the Family Medicine Center in the village of Bare and the Family Medicine Center in the village of Bajgorë.

Investimet përfshijnë masat e plota të paketës së efiçencës (izolimi i mureve, izolimi i çatisë, ndërrimi i dyerve dhe dritareve, vendosja e kaldajave efikase, zëvendësimi i ndriçimit joefikas në ato efikase) me një sipërfaqe totale ngrohëse prej 10518 m2, si. si dhe kursimet e pritshme të energjisë prej 1819 MWh/a ose mesatarisht rreth 72% kursime vjetore të energjisë.

Vlera e investimit për këto objekte është 1.4 milionë euro, ndërsa investimet pritet të përfundojnë brenda vitit 2023. Falenderojmë komunën e Mitrovicës së Jugut për bashkëpunimin si dhe donatorët tanë për mbështetjen dhe financimin e projektit