Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE) njofton të gjithë përfituesit e thirrjes “ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR SHTËPITË INDIVIDUALE TË BANIMIT”, që kane kryer punimet dhe nuk kanë aplikuar ende se duhet dorëzojnë dokumentat për disbursim deri më datën 31.07.2024.
Dokumentet për disbursim janë si më poshtë dhe duhet të dorëzohen vetëm në emailin disbursimi@fkee-rks.net.

  1. Formulari i nënshkruar për rimbursim (https://fkee-rks.net/thirrjet-publike/);
  2. Kopja e Letër aprovimit e nënshkruar;
  3. Kopja e letërnjoftimit (nr. personal);
  4. Konfirmim nga banka i llogarisë bankare ose kopja e kartelës bankare (faqja e parë);
  5. Faturat per punimet e kryera (faturat në emër të përfituesit);
  6. Kopja e pagesave të kryera përmes bankës (transaksionet bankare) për të gjitha faturat;
  7. Plotësimi i shtojcave të marrëveshjes e nënshkruar nga punëkryersi dhe përfituesi;
  8. Marrëveshja me punëkryesin për të gjitha punimet, kur kompania i ka blerë edhe materialet, edhe i ka kryer punimet (nëse ka).
    E rëndësishme: Për arsye të respektimit të afateve të vendosura në vendimin e Bordit, të datës 07.02.2024 me nr. protokolli 247/2024, çdo aplikim pas 31.07.2024 nuk do të shqyrtohet nga FKEE.