Petrit Ahmeti

Drejtoria e Operacioneve

  • petrit.ahmeti@fkee-rks.net
Petrit Ahmeti është emëruar Drejtor i Departamentit të Operacioneve në mars, 2024. Ka një përvojë të pasur dhe gjithëpërfshirëse në sektorin e eficiencës së energjisë, me fokus në fushën e arkitekturës. Ka shumë vite përvojë pune si udhëheqës i projekteve infrastrukturore në fushën ndërtimore dhe renovuese për përmirësimin e kushteve në ndërtesa publike në Kosovë. Përveç gradës Doktor Shkence në fushën e efiçiencës së energjisë, është trajner i certifikuar për auditor të energjisë ne ndërtesa, trajner i certifikuar për vlerësues të performancës se energjisë në ndërtesa dhe projektues i certifikuar i standardit Passive House.