FKEE ka mundësuar implementimin e masave të efiçiencës në energji, në objekte publike në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës. Përmes financimit dhe ofrimit të ekspertizës, është mundësuar krijimi i komforit në objekte komunale, salla sportive, qendra të mjekësisë familjare.