Kosovski fond za energetsku efikasnost, kao važan nezavisni, autonomni i održivi entitet, osnovan je donošenjem Zakona br. 06/L-079 o energetskoj efikasnosti, kako bi se postigli ciljevi Republike Kosovo u energetskoj efikasnosti, promovišući, podržavajući i sprovođenje mera energetske efikasnosti, kao i privlačenje i upravljanje finansijskim resursima u cilju finansiranja i realizacije investicionih projekata u oblasti energetske efikasnosti na održiv način.