Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, si institucion i pavarur, autonom dhe i qëndrueshëm është themeluar me miratimin Ligjit për Efiçiencën e Energjisë (Nr. 06 / L-079). Ky institucion synon të arrijë objektivat e Republikës së Kosovës në Efiçiencën e Energjisë, duke nxitur, mbështetur dhe zbatuar masa të efiçiencës së energjisë, si dhe të tërheqë dhe menaxhojë burime financiare në mënyrë që të financojë dhe zbatojë projekte investive në fushën e efiçiencës së energjisë.

info@fkee-rks.net

+383 (0) 38 223 777