This website is under development!

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, si një institucion i rëndësishëm, i pavarur, autonom dhe i qëndrueshëm është themeluar me miratimin Ligjit për Efiçiencën e Energjisë (Nr. 06 / L-079), për të arritur objektivat e Republikës së Kosovës në Efiçiencën e Energjisë për të nxitur, mbështetur dhe zbatuar masa të efiçiencës së energjisë, si dhe për të tërhequr dhe menaxhuar burime financiare në mënyrë që të financojë dhe zbatojë projekte investive në fushën e efiçiencës së energjisë në mënyrë të qëndrueshme.

Kosovski fond za energetsku efikasnost, kao važan nezavisni, autonomni i održivi entitet, osnovan je donošenjem Zakona br. 06/L-079 o energetskoj efikasnosti, kako bi se postigli ciljevi Republike Kosovo u energetskoj efikasnosti, promovišući, podržavajući i sprovođenje mera energetske efikasnosti, kao i privlačenje i upravljanje finansijskim resursima u cilju finansiranja i realizacije investicionih projekata u oblasti energetske efikasnosti na održiv način.

The Kosovo Energy Efficiency Fund, as an important independent, autonomous and sustainable entity has been established by passing Law No. 06/L-079 on Energy Efficiency, to achieve the objectives of the Republic of Kosovo in the Energy Efficiency by promoting, supporting and implementing Energy Efficiency measures, as well as attracting and managing financial resources in order to finance and implement investment projects in the area of Energy Efficiency in a sustainable manner.